Tehdyt toimenpiteet

Dialoginen vuorovaikutus

Osallistavan kasvatuksen ympyrän vihreällä kehällä keskitytään ihmisten välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Osallisuuden kokemus syntyy aina vuorovaikutuksessa toisiin ja on näin suorassa yhteydessä vuorovaikutuksen laatuun. Vuorovaikutusta ei kuitenkaan voi erottaa itsen kehittämisestä, sillä hyvä ja toimiva vuorovaikutus edellyttää hyvää itsetuntoa ja itsetuntemusta, kosketusta aitoon itseen.

 

Joka ei ole vielä minä, 
sen on mahdotonta olla me. 
Se ei voi kiintyä toiseen, 
kun se ei ole kiintynyt itseensä.
(Arja Tiainen)
 
Samanmielisessä seurassa vuorovaikutus on yleensä helppoa, minkä vuoksi eriävien mielipiteiden esille nostamista arkaillaan. Erimielisyys nostaa helposti pintaan vaikeita tunteita ja valtataistelua. Osallisuus edellyttää kuitenkin kykyä olla eri mieltä ja yrittää ymmärtää erilaisten perusteiden pohjalta nousevaa väistämätöntä moniäänisyyttä (Kallas ym. 2006, 151-154), joka mahdollistuu dialogisen vuorovaikutuksen avulla.  
Dialogisuutta voi ajatella kommunikaatioksi, jossa vuorovaikutetaan toisten, mutta myös oman itsensä kanssa (Heikkilä & Heikkilä 2001). Jalavan ja  Virtasen (1998, 54) mukaan  dialogi tarkoittaa merkitysten virtaa ihmisten välillä. He kuvaavat dialogia tapahtumaksi, jossa joukko ihmisiä tutkii monimutkaista ilmiötä monesta eri näkökulmasta ilmaisten vapaasti näkökantojaan ja kuunnellen avoimesti toinen toisiaan.  Dialogi tuo pintaan ihmisten hyvinkin syvät kokemukset ja ajatukset ja tuloksena on uutta, osallistujien näkemykset ylittävää tietoa.  Toisin kuin väittelyssä tai keskustelussa, dialogissa voittavat kaikki osapuolet.
 
Dialogi toteutuu, kun…
 • omasta mielipiteestä ei pidetä kiinni eli ei puolusteta omaa näkökulmaa koko ajan
 • keskustelussa esiintyy myös oman ajatuksen epäilemistä
 • kenenkään mielipidettä ei vähätellä, ohiteta tai torjuta
 • keskustelussa esiintyy aitoa kiinnostusta muiden näkökulmiin ja niiden taustoihin, etenkin vastakkaista näkökulmaa kohtaan
 • kaikki keskustelijat ovat intensiivisesti läsnä tilanteessa joka solulla 
 • keskustelussa ilmenee todellista oivallusta
 • ihmiset pystyvät ottamaan tavallisuudesta poikkeavia rooleja: hiljainen puhuu enemmän, puhelias kuuntelee enemmän
 
Dialogisen vuorovaikutuksen tunnusmerkkejä:
 • kunnioittava ja tasa-arvoinen kohtaaminen, vastavuoroisuus
 • avoin kuunteleminen, ymmärtämään pyrkiminen
 • erimielisyyden salliminen ja jopa sen ruokkiminen
 • edellyttää hyvää itsetuntoa, itsetuntemusta ja tunnetaitoja
 
 
 
 
 
 
 
Lisää kommentti

Voit lisätä kommentin täyttämällä alla olevan lomakkeen. Ei muotoilua.

Klikkaa myös näitä!